Tour No : 01 SHIRADI SAI DARSHAN 1 NIGHT/2 DAYS

Tour No : 02 SHIRADI SAI DARSHAN –NASIK-SHANI SINGANAPUR 2 NIGHTS/3 DAYS

Tour No : 03 SHIRADI –NASIK-AURANGABAD-ELLORA 3 NIGHTS/4 DAYS